វិបុលភាពបញ្ជីចាក់ - Alexis Entprima

វិបុលភាពបញ្ជីចាក់

ការប្រមូលតន្រ្តីរាំ - ក៏សមរម្យសម្រាប់អ្នកគាំទ្រនៃលីអូនិងងាយស្រួលស្តាប់។
បទចម្រៀងទាំងអស់ពី Alexis Entprima រួមបញ្ចូល។

Entprima នៅលើ Spotify