Privacy Policy

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er zal gebeuren met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt. De term 'persoonlijke gegevens' omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming onze Verklaring gegevensbescherming, die we onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensopname op deze website

Wie is de verantwoordelijke partij voor het vastleggen van gegevens op deze website (dwz de "verwerkingsverantwoordelijke")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder de sectie "Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG "verwerkingsverantwoordelijke" genoemd)" in dit privacybeleid.

Hoe registreren we uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als resultaat van uw uitwisseling van uw gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invoert in ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens bevatten voornamelijk technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een ​​foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u voor zover het uw informatie betreft?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens zonder dat u een vergoeding hoeft te betalen voor dergelijke openbaarmakingen. U heeft ook het recht om rectificatie of verwijdering van uw gegevens te eisen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, wat gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om op elk gewenst moment contact met ons op te nemen als u vragen heeft over deze of andere kwesties met betrekking tot gegevensbescherming.

Analysetools en tools geleverd door derden

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met zogenaamde analyseprogramma's.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's onze gegevensbeschermingsverklaring hieronder.

2. hosting

We hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactgegevens, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De externe hosting heeft tot doel het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6(1)(b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele aanbieder (Art. 6(1)(f) AVG). Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze host(s) zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

We gebruiken de volgende host(s):

1 & 1 IONOS SE
Elgendorfer Strae 57
56410 Montabaur

Gegevensverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkersovereenkomst (DPA) afgesloten. Dit is een contract dat wordt opgelegd door de wetgeving inzake gegevensprivacy en dat garandeert dat zij persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, zal een verscheidenheid aan persoonlijke informatie worden verzameld. Persoonlijke gegevens bevatten gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze Data Protection Declaration legt uit welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Het legt ook uit hoe, en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Hierbij adviseren wij u dat de overdracht van gegevens via het internet (dwz via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor veiligheidslacunes. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "controller" genoemd)

De controller voor gegevensverwerking op deze website is:

Horst Grabosch
Seeshaupter Str. 10 a
82377 Penzberg
Duitsland

Telefoon: + 49 8856 6099905
E-mail: kantoor @entprima.com

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6(1)(a) AVG of Art. 9 (2)(a) AVG, indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens art. 9 lid 1 DSGVO. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op art. 49 (1)(a) AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via apparaatvingerafdrukken), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6(1)(b) AVG. Bovendien, als uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van art. 6(1)(c) AVG. Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons legitieme belang volgens art. 6(1)(f) AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk individueel geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet-beveiligde niet-EU-landen. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden overgedragen naar deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. We moeten erop wijzen dat in deze landen een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU niet kan worden gegarandeerd. Amerikaanse ondernemingen hebben bijvoorbeeld een mandaat om persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsinstanties en u als betrokkene heeft geen rechtsgang om u voor de rechtbank te verdedigen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse agentschappen (bijv. de geheime dienst) uw persoonlijke gegevens voor bewakingsdoeleinden verwerken, analyseren en permanent archiveren. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming die u ons al heeft gegeven op elk moment intrekken. Dit laat de rechtmatigheid van gegevensverzameling die plaatsvond voorafgaand aan uw intrekking, onverlet.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen rechtstreekse reclame (artikel 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP GROND VAN ART. 6(1)(E) OF (F) AVG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND DIE VOORTVLOEIT UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT EVENEENS VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD, RAADPLEEG DAN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW GETROFFEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE IN EEN POSITIE ZIJN OM DWENDELENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS TE VOORSTELLEN, DIE ZWANGER ZIJN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS HET DOEL VAN DE VERWERKING IS HET OPVRAGEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN (BEZWAAR KRACHTENS ART. 21(1) AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT EVENEENS VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR KRACHTENS ART. 21(2) AVG).

Het recht om een ​​klacht in te dienen bij het bevoegde toezichthoudende orgaan

In geval van schending van de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of op de plaats waar de vermeende overtreding plaatsvond handhaven. Het recht om een ​​klacht in te dienen is van kracht ongeacht eventuele andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om te eisen dat we alle gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een ​​contract uit te voeren, aan u of een derde partij worden overgedragen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere controller zou eisen, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

Informatie over, rectificatie en uitroeiing van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten rectificeren of wissen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Het recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht om het opleggen van beperkingen te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben we meestal enige tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op een onwettige manier is / wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens te eisen.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 AVG, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een ​​beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van hun archivering - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van algemeen belang aangehaald door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

SSL- en / of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u als websitebeheerder bij ons indient, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http: //" naar "https: //" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

We maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze Site-kennisgeving om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar we niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De exploitanten van deze website en de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Gegevens opnemen op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's gebruiken wat in de branche 'cookies' wordt genoemd. Cookies zijn kleine datapakketjes die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent op uw apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of ze worden automatisch gewist door uw webbrowser.

Cookies kunnen door ons worden geplaatst (first-party cookies) of door derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van externe bedrijven in websites mogelijk (bijv. cookies voor het afhandelen van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder deze cookies (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of voor promotionele doeleinden.

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties, voor het leveren van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (noodzakelijke cookies) van de website (bijv. cookies die meetbaar inzicht geven in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van art. 6(1)(f) AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt genoemd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van noodzakelijke cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te waarborgen. Als uw toestemming voor de opslag van de cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en om het accepteren van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de delete-functie activeren voor het automatisch wissen van cookies wanneer de browser sluit. Als cookies zijn uitgeschakeld, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, vindt u in dit privacybeleid.

Toestemming met Borlabs-cookie

Onze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Borlabs om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en voor hun documentatie die voldoet aan de bescherming van gegevensprivacy. De aanbieder van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland (hierna Borlabs genoemd).

Telkens wanneer u onze website bezoekt, wordt een Borlabs-cookie opgeslagen in uw browser, die alle verklaringen of intrekkingen van toestemming die u heeft ingevoerd, archiveert. Deze gegevens worden niet gedeeld met de aanbieder van de Borlabs-technologie.

De geregistreerde gegevens blijven gearchiveerd totdat u ons vraagt ​​om ze uit te wissen, de Borlabs-cookie zelf te verwijderen of het doel van het opslaan van de gegevens niet langer bestaat. Dit laat eventuele bij wet opgelegde bewaarverplichtingen onverlet. Ga naar om de details van het gegevensverwerkingsbeleid van Borlabs te bekijken https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

We gebruiken de cookietoestemmingstechnologie van Borlabs om de wettelijk verplichte toestemmingsverklaringen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis voor het gebruik van dergelijke cookies is art. 6(1)(c) AVG.

Server logbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Referrer URL
 • De hostnaam van de toegangscomputer
 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Registratie op deze website

U heeft de mogelijkheid om u op deze website te registreren om extra websitefuncties te kunnen gebruiken. We zullen de gegevens die u invoert alleen gebruiken voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt aangemeld. De vereiste informatie die we vragen op het moment van registratie moet volledig worden ingevuld. Anders zullen we de registratie afwijzen.

Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de reikwijdte van onze portfolio of in het geval van technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven.

Wij verwerken de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG).

De gegevens die tijdens het registratieproces worden vastgelegd, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Vervolgens worden dergelijke gegevens verwijderd. Dit laat de verplichte wettelijke bewaarplichten onverlet.

5. Analysetools en advertenties

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tagmanager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het beheert en voert alleen de via het geïntegreerde tools uit. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden overgedragen aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de snelle en ongecompliceerde integratie en het beheer van verschillende tools op zijn website. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-exploitant in staat om de gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daartoe ontvangt de website-exploitant een verscheidenheid aan gebruikersgegevens, zoals bezochte pagina's, tijd doorgebracht op de pagina, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de gebruiker. Een toewijzing aan een gebruikers-ID vindt niet plaats.

Verder stelt Google Analytics ons in staat om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken vast te leggen. Google Analytics gebruikt verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde datasets te vergroten en maakt gebruik van machine learning-technologieën bij data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken om de gedragspatronen van de gebruiker te analyseren (bijv. cookies of apparaatvingerafdrukken). De door Google geregistreerde gebruiksinformatie van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics de Privacyverklaring van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contractgegevensverwerking

We hebben een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten met Google en passen de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

IONOS Webanalyse

Deze website maakt gebruik van de analysediensten van IONOS WebAnalytics. De aanbieder van deze diensten is 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Duitsland. In combinatie met de uitvoering van analyses door IONOS is het mogelijk om bijvoorbeeld het aantal bezoekers en hun gedragspatronen tijdens bezoeken te analyseren (bijvoorbeeld aantal bezochte pagina's, duur van hun bezoeken aan de website, percentage afgebroken bezoeken), oorsprong (dwz vanaf welke site komt de bezoeker op onze site), bezoekerslocaties en technische gegevens (browser en sessie van het gebruikte besturingssysteem). Voor deze doeleinden archiveert IONOS met name de volgende gegevens:

 • Verwijzer (eerder bezochte website)
 • Toegang tot pagina op de website of het bestand
 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Type apparaat dat wordt gebruikt
 • Website toegangstijd
 • Geanonimiseerd IP-adres (alleen gebruikt om de toegangslocatie te bepalen)

Volgens IONOS zijn de geregistreerde gegevens volledig geanonimiseerd, zodat ze niet kunnen worden herleid tot individuen. IONOS WebAnalytics archiveert geen cookies.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd conform art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de statistische analyse van gebruikerspatronen om zowel de webpresentatie van de exploitant als de promotionele activiteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over de registratie en verwerking van gegevens door IONOS WebAnalytics, klikt u op de volgende link in de gegevensbeleidsverklaring: https://www.ionos.de/terms-gtc/datenschutzerklaerung/.

Gegevensverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkersovereenkomst (DPA) afgesloten. Dit is een contract dat wordt opgelegd door de wetgeving inzake gegevensprivacy en dat garandeert dat zij persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Meta-Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Om conversieratio's te meten, gebruikt deze website de bezoekersactiviteitspixel van Facebook/Meta. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook zullen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen.

Met deze tool kunnen paginabezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgelinkt naar de website van de aanbieder nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige advertentiecampagnes te optimaliseren.

Voor ons als beheerders van deze website zijn de verzamelde gegevens anoniem. We kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van gebruikers. Facebook archiveert de informatie echter en verwerkt deze, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook in staat is om de gegevens voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken in overeenstemming met het Facebook-beleid voor gegevensgebruik (https://www.facebook.com/about/privacy/). Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's en op locaties buiten Facebook. Wij als beheerder van deze website hebben geen controle over het gebruik van dergelijke gegevens.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking ( artikel 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die plaatsvindt na de verdere overdracht valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden onder: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de privacybeveiligde implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. Rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot door Facebook verwerkte gegevens kunt u rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

In het Privacybeleid van Facebook vindt u aanvullende informatie over de bescherming van uw privacy op: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U heeft ook de mogelijkheid om de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" uit te schakelen in het gedeelte met advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet je eerst inloggen op Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance alle op gebruikers gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Voor de afhandeling van de nieuwsbrief maken wij gebruik van nieuwsbriefserviceproviders, die hieronder worden beschreven.

Mail Dichter

Deze website maakt gebruik van MailPoet voor het versturen van nieuwsbrieven. Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland, waarvan het moederbedrijf in de VS is gevestigd (hierna MailPoet).

MailPoet is een dienst waarmee met name de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden opgeslagen op onze servers maar verzonden via de servers van MailPoet zodat MailPoet uw nieuwsbriefgerelateerde gegevens kan verwerken (MailPoet Sending Service). Details vindt u hier: https://account.mailpoet.com/.

Data-analyse door MailPoet

MailPoet helpt ons bij het analyseren van onze nieuwsbriefcampagnes. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Op deze manier kunnen we met name bepalen op welke links bijzonder vaak is geklikt.

We kunnen ook zien of bepaalde eerder gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na openen/klikken (conversieratio). Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of je een aankoop hebt gedaan nadat je op de nieuwsbrief hebt geklikt.

MailPoet stelt ons ook in staat om nieuwsbriefontvangers in verschillende categorieën in te delen (“clusteren”). Hierdoor kunnen we ontvangers van nieuwsbrieven indelen op bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kan de nieuwsbrief beter worden aangepast aan de respectievelijke doelgroepen. Indien u geen waardering van MailPoet wenst te ontvangen, dient u zich af te melden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht.

Gedetailleerde informatie over de functies van MailPoet is te vinden via de volgende link: https://account.mailpoet.com/ en https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

U vindt het privacybeleid van MailPoet op https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

Legale basis

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://automattic.com/de/privacy/.

Duur van opslag

De gegevens die u ons verstrekt om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de verzendlijst van de nieuwsbrief of verwijderd nadat het doel is bereikt. Wij behouden ons het recht voor om e-mailadressen te verwijderen in het kader van ons legitieme belang onder art. 6(1)(f) AVG. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u uit de nieuwsbriefverspreidingslijst bent verwijderd, is het mogelijk dat uw e-mailadres door ons op een zwarte lijst wordt opgeslagen, als een dergelijke actie nodig is om toekomstige mailingen te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het naleven van de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

Deze website bevat video's van de website YouTube. De website-exploitant is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u een pagina op deze website bezoekt waarin een YouTube is ingebed, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Als gevolg hiervan krijgt de YouTube-server een melding welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijv. Vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie zal onder meer worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw bladerpatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Overeenkomstig art. 6(1)(f) AVG, is dit een gerechtvaardigd belang. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van de pagina's van onze website bezoekt waarin een Vimeo-video is geïntegreerd, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Als gevolg hiervan ontvangt de Vimeo-server informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De door Vimeo geregistreerde informatie wordt verzonden naar de server van Vimeo in de Verenigde Staten.

Als u bent aangemeld bij uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw bladerpatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.

Vimeo gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bv. device fingerprinting) om websitebezoekers te herkennen.

Het gebruik van Vimeo is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Overeenkomstig art. 6(1)(f) AVG, is dit een gerechtvaardigd belang. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe Vimeo omgaat met gebruikersgegevens het Privacybeleid van Vimeo onder: https://vimeo.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd). De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om vast te stellen of gegevens die op deze website zijn ingevoerd (bijv. informatie die is ingevoerd in een contactformulier) door een menselijke gebruiker of door een geautomatiseerd programma zijn verstrekt. Om dit te bepalen, analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoekers op basis van verschillende parameters. Deze analyse wordt automatisch geactiveerd zodra de websitebezoeker de site betreedt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA een verscheidenheid aan gegevens (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de site heeft doorgebracht of cursorbewegingen die door de gebruiker zijn geïnitieerd). De gegevens die tijdens dergelijke analyses worden bijgehouden, worden doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet gewaarschuwd dat er een analyse aan de gang is.

Gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de bescherming van de websites van de exploitant tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in de eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Google en de gebruiksvoorwaarden onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=en en https://policies.google.com/terms?hl=en.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te garanderen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, is verplicht om aan deze normen voor gegevensbescherming te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

SoundCloud

Mogelijk hebben wij plug-ins van het sociale netwerk SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Groot-Brittannië) in deze website geïntegreerd. U kunt dergelijke SoundCloud-plug-ins herkennen aan het SoundCloud-logo op de betreffende pagina's.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt er onmiddellijk na het activeren van de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de SoundCloud-server tot stand gebracht. Als gevolg hiervan ontvangt SoundCloud een melding dat u uw IP-adres hebt gebruikt om deze website te bezoeken. Als u op de knop “Vind ik leuk” of de knop “Delen” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Sound Cloud-gebruikersaccount, kunt u de inhoud van deze website aan uw SoundCloud-profiel koppelen en/of de inhoud delen. Hierdoor kan SoundCloud het bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij benadrukken dat wij als aanbieder van de websites geen enkele kennis hebben van de overgedragen gegevens en het gebruik van deze gegevens door SoundCloud.

Gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Groot-Brittannië wordt beschouwd als een veilig niet-EU-land wat de wetgeving inzake gegevensbescherming betreft. Dit betekent dat het gegevensbeschermingsniveau in Groot-Brittannië gelijkwaardig is aan het gegevensbeschermingsniveau van de Europese Unie.

Voor meer informatie hierover kunt u de Data Privacy Verklaring van SoundCloud raadplegen op: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Als u liever niet heeft dat uw bezoek aan deze website door SoundCloud aan uw SoundCloud-gebruikersaccount wordt toegewezen, log dan uit bij uw SoundCloud-gebruikersaccount voordat u de inhoud van de SoundCloud-plug-in activeert.

 

Captain Entprima

Club van eclectici
Gehost door Horst Grabosch

Uw universele contactoptie voor alle doeleinden (fan | inzendingen | communicatie). Meer contactmogelijkheden vindt u in de welkomstmail.

We spammen niet! Lees onze Privacybeleid voor meer info.